Staff Detail

Staff Details

Habib Pasha Shaikh

Director

Annapurna D Hulmajage

PrincipalSONAL GANGWAL

PGTs

PREETI ASHOK SAPKAL

PGTs


JAMILA IRFAN QURESHI

PGTs

SYED FAISAL

PTI


SADHANA ANIL KSHATRIYA

TGT

VANDANA LALITKUMAR NIKAM

TGT


SHAIKH MOHD FAIZAN

TGT

KAVITA DINKARRAO KHOSE

TGT


PATHARE JYOTI KISHOR

Supervisor

ARCHANA WANKHEDA

PRTs


SAVITA TUKARAM BAILAKWAD

PRTs

LALITA SAKHARAM CHAVAN

Art Teacher


FARJANA SHAIKH

Librarian

KAVITA PRAKASH NIKAM

Lab Assistant


ANJALI CHITRAVEL

Lab Assistant

APARNA DESHPANDE

Lab Assistant


Maham Musharraf Ali

Counsellor

RACHANA MOHAN MAHORE

ClericalStaff